начало

НОВИНИ

 

 

 

На 05.07.2023 г., поради приключване на производството по ликвидация на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация (борсов код: HSTR), ЕИК 121592481, код на емисия ISIN BG1100021986, Дружеството беше заличено от Търговския регистър.


На 23.06.2023 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, на което бе взето решение да не се разпределя печалба от дейността на дружеството през 2022 г., тъй като финансовият резултат от дейността през 2022 г. е загуба.Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 23.06.2023 г. Ликвидаторът на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация свиква редовно общо събрание на акционерите при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2022 г.;
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 г.;
7. Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията - 10.05.2023 г. и пояснителния доклад към крайния ликвидационен баланс на Дружеството;
8. Приемане на доклада на ликвидатора за дейността му от 01.01.2023 г. до датата на приключване на ликвидацията - 10.05.2023 г.;
9. Приемане на резултата от разпределението на имуществото на Дружеството;
10. Освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му като ликвидатор на Дружеството;
11. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД;
12. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и възлагане на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на Дружеството;
13. Разни.

С пълния текст на поканата и материалите може да се запознаете тук.


На 16.05.2023 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил Краен счетоводен баланс при ликвидация както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 10.04.2023 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 19 от Наредба № 2 от 2021 г. за 1-во тримесечие на 2023 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 03.04.2023 г. започна изплащането на ликвидационни дялове на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация. Пълният текст на съобщението може да видите ТУК


На 30.03.2023 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил Годишен финансов отчет при ликвидация към 31.12.2022 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 07.03.2023 г. от 11:00 часа бе проведено извънредно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, на което бяха взети решения, относно удължаване на срока за ликвидация, разпределение на имуществото на Дружеството, определяне на размера на един ликвидационен дял и начина на изплащане на ликвидационните дялове.
Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 07.03.2023 г. Ликвидаторът на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация свиква извънредно общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:
1. Удължаване на срока на ликвидация на Дружеството;
2. Вземане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството, определяне на размера на един ликвидационен дял и начина на изплащане на ликвидационните дялове;
3. Разни.
С пълния текст на поканата и материалите може да се запознаете тук.


На 09.01.2023 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 19 от Наредба № 2 от 2021 г. за 4-то тримесечие на 2022 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 10.10.2022 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 19 от Наредба № 2 от 2021 г. за 3-то тримесечие на 2022 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 09.08.2022 г. , в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 31.05.2022 г. са извършени сделки по осребряване на имуществото. Пълния текст на уведомлението може да видите ТУК


На 10.07.2022 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 19 от Наредба № 2 от 2021 г. за 2-ро тримесечие на 2022 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 31.05.2022 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, на което бе взето решение да не се разпределя печалба от дейността на дружеството през 2021 г., тъй като финансовият резултат от дейността през 2021 г. е загуба.
Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 31.05.2022 г. Ликвидаторът на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 09.04.2022 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 19 от Наредба № 2 от 2021 г. за 1-во тримесечие на 2022 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 29.03.2022 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил Годишен финансов отчет при ликвидация към 31.12.2021 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 10.01.2022 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 19 от Наредба № 2 от 2021 г. за 4-то тримесечие на 2021 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 10.10.2021 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г. за 3-то тримесечие на 2021 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


04.10.2021 г. - На Общото събрание на акционерите, проведено на 28.09.2021 г., е взето решение за промяна на ликвидатора и удължаване срока на ликвидация на Дружеството, а именно:
- Георги Иванов Георгиев е освободен от длъжност, като ликвидатор на Дружеството и за ликвидатор на Дружеството е назначен Андрей Василев Пепелджийски.
- Определен е краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството - 31.12.2022 г.
Промяната на обстоятелствата е вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 04.10.2021 г.


На 28.09.2021 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, на което бе взето решение да не се разпределя печалба от дейността на дружеството през 2020 г., тъй като финансовият резултат от дейността през 2020 г. е загуба.
Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 28.09.2021 г. Ликвидаторът на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 10.07.2021 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г. за 2-ро тримесечие на 2021 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 10.04.2021 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г. за 1-во тримесечие на 2021 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 30.03.2021 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил Годишен финансов отчет при ликвидация към 31.12.2020 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 10.01.2021 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г. за 4-то тримесечие на 2020 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 12.10.2020 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г. за 3-то тримесечие на 2020 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 29.09.2020 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 29.09.2020 г. Ликвидаторът на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 10.07.2020 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г. за 2-ро тримесечие на 2020 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


На 10.04.2020 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г. за 1-во тримесечие на 2020 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез http://infostock.bg.


08.04.2020 г. - В изпълнение на чл. 43а, ал. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, "Стройинвестхолдинг" АД - в ликвидация уведомява, че считано от 06.04.2020 г. ще оповестява регулирана и друг вид информация, в качеството си на емитент, в интернет-сайта http://infostock.bg и прекратява разкриването на информация пред обществеността посредством fininfo.news.bg.


На 01.04.2020 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил Годишен финансов отчет при ликвидация към 31.12.2019 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 10.02.2020 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил Начален баланс при ликвидация към 12.12.2019 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 10.01.2020 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация е оповестил ИНФОРМАЦИЯ по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г. за 4-то тримесечие на 2019 година както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 12.12.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано откриване на производство по ликвидация на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, с ликвидатор Георги Иванов Георгиев и срок на ликвидацията 31.12.2020 г. Считано от 12.12.2019 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност.


На 12.11.2019 г. от 11:00 часа бе проведено извънредно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 30.10.2019 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 30.09.2019 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 12.11.2019 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:

1. Прекратяване на "Стройинвестхолдинг" АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район "Витоша", ул. "Дамяница" № 3-5, с ЕИК 121592481, обявяването му в ликвидация и определяне на срока за провеждането й;
2. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на "Стройинвестхолдинг " АД;
3. Назначаване на ликвидатор на "Стройинвестхолдинг" АД и определяне на възнаграждението му;
4. Разни.

С пълния текст на поканата може да се запознаете тук.


На 26.07.2019 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил шестмесечен финансов отчет към 30.06.2019 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 18.06.2019 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 18.06.2019 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 25.04.2019 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 31.03.2019 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор, пред "БФБ" АД и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 27.03.2019 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2018 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 13.02.2019 г. са продадени притежаваните от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД 78279 броя акции от капитала на "Климатех" АД, ЕИК 836143741, съгласно Предварителен договор за продажба на акции от 21.01.2019 г. при условията, посочени в Мотивирания доклад на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.11.2018 г.


На 29.01.2019 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 31.12.2018 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 21.01.2019 г. е сключен Предварителен договор за продажба на притежаваните от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД 78279 броя акции от капитала на "Климатех" АД, ЕИК 836143741, при цена 0.92 лв. за акция и съгласно условията и параметрите, посочени в Мотивирания доклад на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.11.2018 г.


На 13.12.2018 г. са сключени договори за продажба на притежаваните от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД акции от капитала на "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД (249 846 броя) и от капитала на "ГБС - Тонзос" АД (43 000 броя), съгласно условията и параметрите посочени в Мотивирания доклад на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.11.2018 г.


На 20.11.2018 г. от 11:00 часа бе проведено извънредно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 20.11.2018 г. Управителният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 29.10.2018 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 30.09.2018 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 25.07.2018 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 20.06.2018 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 20.06.2018 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 24.04.2018 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 31.03.2018 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 21.02.2018 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2017 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 26.01.2018 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 31.12.2017 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 20.11.2017 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, с оглед изискването на разпоредбата на чл. 79б от ЗППЦК и в срока, съгласно разпоредбата на §60 от ДР на ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 2017 г.) уведомява, че считано от 15.11.2017 г. има издаден LEI код: 8945008JHBWDV3I16932


На 25.10.2017 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 30.09.2017 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 21.07.2017 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 27.06.2017 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 27.06.2017 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 25.04.2017 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 31.03.2017 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 28.03.2017 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2016 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри.


На 27.01.2017 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 31.12.2016 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 26.10.2016 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил уведомление за финансовото състояние към към 30.09.2016 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


12.09.2016 г. Информация по чл. 43а, ал. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.: "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД уведомява, че има сключен договор с "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, ЕИК № 131387286 за разкриване на регулираната информация на обществеността чрез интернет сайта fininfo.news.bg .


На 29.07.2016 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил шестмесечен финансов отчет към 30.06.2016 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


30.05.2016 г. - на проведеното Общото събрание на акционерите (по точка 8 от дневния ред) беше взето решение за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството, а именно: Илко Пламенов Митев е освободен, като член на Надзорния съвет и на негово място е избрана Юлиана Божинова Иванова.
Промяната на обстоятелството е вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 07.06.2016 г.


На 30.05.2016 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 30.05.2016 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 25.04.2016 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2016 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 02.03.2016 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2015 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри.


На 29.01.2016 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 28.10.2015 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 27.07.2015 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 26.06.2015 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 26.06.2015 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 24.04.2015 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 23.03.2015 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2014 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 26.01.2015 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 28.10.2014 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 28.07.2014 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. както следва: пред Комисията за финансов надзор - чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register, пред "БФБ-София" АД - чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри и пред обществеността - чрез www.fininfo.news.bg.


На 20.06.2014 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 20.06.2014 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете тук.


На 28.04.2014 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете тук .


На 25.03.2014 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2013 г. /одитиран/ както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 28.01.2014 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 24.10.2013 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 25.07.2013 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На редовното общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, проведено на 27.06.2013 г. бе приета Политика за възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.


На 27.06.2013 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 27.06.2013 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете на адрес: http://www.stroyhold.com/OSA_270613.htm


На 24.04.2013 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 29.03.2013 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2012 г. /одитиран/ както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 29.01.2013 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 22.10.2012 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 29.09.2012 г. , с Решение на Надзорния съвет на "Стройинвестхолдинг" АД е освободен Димитър Иванов Данаилов, като член на Управителния съвет и на негово място е назначен Станимир Петров Качулев. Промяната на обстоятелството е вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 10.10.2012 г.


На 20.07.2012 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2012 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 08.06.2012 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 25.04.2012 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 08.06.2012 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете на адрес: http://www.stroyhold.com/OSA_080612.htm


На 20.03.2012 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2011 г. /одитиран/ както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 23.01.2012 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 18.10.2011 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2011 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 20.07.2011 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2011 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 07.06.2011 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 07.06.2011 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете на адрес: http://www.stroyhold.com/OSA_070611.htm


На 12.04.2011 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2011 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 28.03.2011 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2010 г. /одитиран/ както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 25.01.2011 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 27.10.2010 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 27.07.2010 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2010 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 25.05.2010 г. от 11:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 25.05.2010 г. Надозрният съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД свиква редовно общо събрание на акционерите. С пълния текст на поканата и писмените материали по точките от обявения дневен ред може да се запознаете на адрес: http://www.stroyhold.com/OSA_250510.htm


На 23.04.2010 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2010 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 30.03.2010 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2009 г. /одитиран/ както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 27.01.2010 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


18.01.2010 г. Нов адрес на дейност и кореспонденция:
гр. София 1606, бул."Ген. Тотлебен" № 34, сграда 6, етаж 3, офис 12.
Телефон/факс за контакт: (02) 422 41 79.


На 27.10.2009 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2009 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 22.07.2009 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2009 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


Считано от 05.06.2009 г. се прекратява дейността на Службата по трудова медицина и Органа за контрол на параметрите на работната среда, действащи в структурата на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Правоотношенията, произтичащи от договори с клиенти, правото на собственост върху оборудването, трудовите правоотношения с работещите в СТМ и Органа за контрол се прехвърлят към "Стройинвестхолд-С" ЕООД.
"Стройинвестхолд-С" ЕООД не е свързано или заинтересувано лице със "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по смисъла на ЗППЦК.


На 28.04.2009 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2009 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 09.04.2009 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията е вписана промяна на обстоятелства, относно "Стройинвестхолдинг" АД, както следва:
1. Заличени са досегашните членове на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга.
2. Вписани са членове на Надзорен съвет:
    - Борислав Боянов Крумов - Председател;
    - Алина Стоянова Илиева - Зам. председател;
    - Илко Пламенов Митев - Член.
3. Вписани са членове на Управителен съвет:
    - Георги Иванов Георгиев - Изпълнителен директор;
    - Димитър Иванов Данаилов - Председател;
    - Харалампи Златков Парашкевов
- Зам. председател.


На 27.03.2009 г. от 15:00 часа бе проведено редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

Протокола от общото събрание може да видите ТУК


На 04.02.2009 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2008 г. /одитиран/ както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 23.01.2009 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 10.10.2008 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2008 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


От 01.09.2008 до 28.02.2009 г. акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД могат да получат своя дивидент за 2007 година, както следва:
• Акционерите, които имат подсметки при инвестиционен посредник получават дивидента си от инвестиционния посредник.
• Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник получават дивидента си в клоновете на Банка ДСК ЕАД в цялата страна, без значение от своето местоживеене.
Повече подробности, относно начина и сроковете за изплащане на дивидента може да видите ТУК.


На 30.07.2008 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2008 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


Юли 2008 г. Нов адрес на дейност и кореспонденция:
гр. София 1606, ул."Дамян Груев" № 29.
Телефони за контакт: тел. (02) 422 41 78; тел./факс (02) 422 41 79.
Данните за издаване на фактури са запазени същите.

На общото събрание на акционерите, проведено на 31.05.2008 г. по точките от предварително обявения дневен ред бяха взети следните решения:
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 16.06.2008 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.06.2008 г.
В съответствие с разпоредбата на чл. 115в, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента да се осигури в тримесечен срок от провеждане на общото събрание, по реда на Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа.

На 24.04.2008 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2008 г. както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


На 27.03.2008 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е оповестил годишен финансов отчет за 2007 г. /одитиран/ както следва:

Със съдържанието на Отчета може да се запознаете и на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


От 21.02.2008 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ще разкрива информация по чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа пред обществеността самостоятелно, чрез интернет сайта www.fininfo.news.bg

На извънредно общото събрание на акционерите, проведено на 01.02.2008 г. по точките от предварително обявения дневен ред бяха взети следните решения:

На 30.01.2008 г. чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри е предаден междинен отчет към 31.12.2007 г. /неодитиран/. Със съдържанието на Отчета може да се запознаете на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm

На 29.10.2007 г. чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри е предаден Отчет към 30.09.2007 г. Със съдържанието на Отчета може да се запознаете на адрес http://www.stroyhold.com/finances.htm


От 11.10.2007 до 11.04.2008 г. акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД могат да получат своя дивидент за 2006 година, както следва:
• Акционерите, които имат подсметки при инвестиционен посредник получават дивидента си от инвестиционния посредник.
• Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник получават дивидента си в клоновете на Банка ДСК ЕАД в цялата страна, без значение от своето местоживеене.
Повече подробности, относно начина и сроковете за изплащане на дивидента може да видите ТУК.


На 27.07.2007 г. чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри е предаден Отчет към 30.06.2007 г.


23.07.2007 г. - Във връзка с взето решение на ОСА на Климатех АД - гр. Димитровград, проведено на 02.04.2007 г., Решение на Хасковски окръжен съд от 07.05.2007 г., за увеличаване размера на капитала на дружеството от 104 740 лв. на 602 142 лева, чрез издаване на 248 701 броя нови акции, от които 5 155 броя да бъдат придобити от досегашните акционери, с ограничаване на правото на акционерите да придобият останалата част от новите акции – 243 546 броя, които да бъдат придобити, съгласно чл. 195 от ТЗ от лица доказали инвестиционни намерения и мениджърски опит, се очаква участието на Стройинвест холдинг АД-София в капитала на Климатех АД да стане до 26%.


На 29.06.2007 г. чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри е предаден годишен консолидиран счетоводен отчет на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД към 31.12.2006 г. /одитиран/.


На общото събрание на акционерите, проведено на 22.06.2007 г. по точките от предварително обявения дневен ред са взети следните решения:

Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 06.07.2007 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 04.07.2007 г.


На 30.05.2007 г. чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри е предаден консолидиран счетоводен отчет на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД към 31.03.2007 г.


На 20.04.2007 г. чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри е подаден Отчет към 31.03.2007 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 29.03.2007 г. чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри е подаден Отчет към 31.12.2006 г. /одитиран/, съгласно чл. 94 ал.1 от ЗППЦК.


На 28.02.2007 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2006 г.


На основание Решение на общото събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, проведено на 26.01.2007 г. и в съответствие с чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД извърши продажба на притежаваните 46 358 броя акции от капитала на „Пътинженеринг” АД – гр. Плевен на „Главболгарстрой” АД.


На 30.01.2007 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет за 4-то тримесечие на 2006 г. /неодитиран/, съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 26.01.2007 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, на което бе взето следното решение: Приема направеното предложение като целесъобразно и възлага на управителните органи да извършат сделката, продавайки на „Главболгарстрой” АД за 100 000 лв. притежаваните от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД 46 358 броя акции в капитала на „Пътинженеринг” АД. Пълния текст на поканата може да видите тук.


На 28.11.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет към 30.09.2006 г.


На 15.11.2006 г. Орган за контрол "ЕКОСРЕДА" от вида "С" към "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД получи Сертификат за акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от "Българска служба по акредитация".


На 27.10.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 30.09.2006 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 04.08.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет към 30.06.2006 г.


На 26.07.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 30.06.2006 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2006 г. по т. 4 от дневния ред беше взето решение дивидент за 2005 г. да не се разпределя; 10% от печалбата в размер на 21 852.91 лв. да се отнесе към фонд "Резервен", частта в размер на 190 522.90 лв. да се отнесе през 2006 г. към други резерви, а останалата част в размер на 6 153.25 лв. да се отнесе през 2006 г. към неразпределена печалба.”


На 28.06.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден годишен консолидиран счетоводен отчет на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД към 31.12.2005 г. /одитиран/.


На 30.05.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден консолидиран счетоводен отчет на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД към 31.03.2006 г.


На 27.04.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 31.03.2006 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 28.03.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 31.12.2005 г. /одитиран/, съгласно чл. 94 ал.1 от ЗППЦК.


На 28.02.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2005 г.


На 27.01.2006 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет за 4-то тримесечие на 2005 г. /неодитиран/, съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 28.11.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет към 30.09.2005 г.


На 27.10.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 30.09.2005 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 18.08.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет към 30.06.2005 г.


На 27.07.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 30.06.2005 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 30.06.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден годишен консолидиран счетоводен отчет на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД към 31.12.2004 г. /одитиран/.


На общото събрание на акционерите, проведено на 24.06.2005 г. по т. 4 от дневния ред беше взето решение 10% от реализираната печалба през 2004 г. да се отнесе към фонд "Резервен", а останалата част да не се разпределя и да се отнесе през 2005 г. към "Неразпределена печалба".


На 30.05.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден консолидиран счетоводен отчет на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД към 31.03.2005 г.


На 27.04.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 31.03.2005 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 30.03.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 31.12.2004 г. /одитиран/, съгласно чл. 94 ал.1 от ЗППЦК.


На 25.02.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2004 г.


На 27.01.2005 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет за 4-то тримесечие на 2004 г. /неодитиран/, съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 29.11.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет към 30.09.2004 г.


На общото събрание на акционерите, проведено на 29.10.2004 г. по т. 1 от дневния ред за член на Надзорния съвет бе избрана г-жа Росица Димова Балабанова.


На 27.10.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 30.09.2004 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 20.08.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет към 30.06.2004 г.


На 27.07.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 30.06.2004 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На общото събрание на акционерите, проведено на 25.06.2004 г. по т. 4 от дневния ред беше взето решение 10% от реализираната печалба през 2003 г. да се отнесе към фонд "Резервен", а останалата част да не се разпределя и да се отнесе през 2004 г. към "Неразпределена печалба".


На 09.06.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден годишен консолидиран счетоводен отчет на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД към 31.12.2003 г. /одитиран/.


На 28.05.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден консолидиран счетоводен отчет на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД към 31.03.2004 г.


На 30.04.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 31.03.2004 г. съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 30.03.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 31.12.2003 г.
/одитиран/, съгласно чл. 94 ал.1 от ЗППЦК.


На 26.02.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2003 г.


На 30.01.2004 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет за 4-то тримесечие на 2003 г. /неодитиран/, съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 26.11.2003 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет към 30.09.2003 г.


На 15.10.2003 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 30.09.2003 г., съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На 21.08.2003 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Консолидиран отчет към 30.06.2003 г.


На 22.07.2003 г. в Комисията за финансов надзор, Направление "Управление на инвестиционната дейност" и в "БФБ - София" АД е предаден Отчет към 30.06.2003 г., съгласно чл. 95 от ЗППЦК.


На общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2003 г. беше взето решение реализираната печалба за 2002 г. да се отнесе към "НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА".