В съответствие с решението на Общото събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, проведено на 07.03.2023 г. започна изплащането на ликвидационни дялове на акционерите на Дружеството, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към 21.03.2023 г.

Началната дата за изплащане на ликвидационните дялове е 03.04.2023 г.

Брутният ликвидационен дял на една акция е в размер на 0,10 лева /десет стотинки/.

На акционерите, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове ще се извърши чрез мажоритарния акционер в Дружеството - "Главболгарстрой" АД, ЕИК 831652485.
"Главболгарстрой" АД изплаща на акционерите на Дружеството ликвидационните дялове в брой на адреса на управление на "Стройинвестхолдинг" АД - в ликвидация и "Главболгарстрой" АД - гр. София, п.к. 1619, район Витоша, ул. "Дамяница" № 3-5, всеки работен ден в часовия интервал между 09:00 ч. и 17:00 ч.

Крайната дата, до която акционерите имат право да отправят искания до "Главболгарстрой" АД за изплащане на ликвидационните дялове, е 03.04.2028 г.


За получаване на ликвидационния дял е достатъчно да представите документ за самоличност. В случай на упълномощаване, пълномощникът следва да предостави писмено пълномощно, съгласно което да бъде изрично упълномощен да получи ликвидационните дялове от името на акционера - упълномощител. В случай на наследник, който желае да получи ликвидационните дялове на починал акционер, наследникът следва да предостави удостоверение за наследници. В случай на повече от един наследник, ако наследникът желае да получи ликвидационните дялове от името и на останалите наследници съгласно издаденото удостоверение за наследници, лицето следва да предостави писмено пълномощно от останалите наследници, с което е упълномощен да получи полагащите им се ликвидационни дялове от тяхно име.

 

 

 

 

 

други отчети

СЪОБЩЕНИЕ
за изплащане на ликвидационни дялове