"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е правоприемник на приватизационен фонд “СТРОЙИНВЕСТ”, учреден през 1996 г. с основна цел придобиване на акции от капитала на предприятия, включени в програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове. Учредители на Фонда са над 6700 физически и 3 юридически лица. Учредители - физически лица са ръководители и специалисти от “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ръководители на фирмите “Каприкорнус” ООД и “Кабелкомерс” ООД, “Тонзос - Интерстрой” АД - Казанлък, “ВЕСПО-41” ООД, “Елитстрой-91” ЕООД, други ръководители и специалисти от строителния бранш, експерти по индустриален и финансов мениджмънт. Учредители - юридически лица са “Хърсев Ко.” КДА - София и “Финтекс” ЕООД - Пловдив. Основен приоритет в инвестиционната стратегия на фонда, утвърден от Учредителното събрание на ПФ “СТРОЙИНВЕСТ” АД, е строителството и свързаните с него отрасли.
         В началото на 1998 г. ПФ "СТРОЙИНВЕСТ" АД, в съответствие с Търговския закон, беше преобразуван в Холдинг и беше преименуван като "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

 

начало | напред

КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ