Считано от 05.06.2009 г. се прекратява дейността на Службата по трудова медицина и Органа за контрол на параметрите на работната среда, действащи в структурата на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Правоотношенията, произтичащи от договори с клиенти, правото на собственост върху оборудването, трудовите правоотношения с работещите в СТМ и Органа за контрол се прехвърлят към "Стройинвестхолд-С" ЕООД.
"Стройинвестхолд-С" ЕООД не е свързано или заинтересувано лице със "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по смисъла на ЗППЦК.

 

СЪОБЩЕНИЕ